Projecten

Maatschappelijk Dienst tijd

In Rotterdam-Zuid start het talentontwikkelingsprogramma: Talent is your currency – MDT op Zuid. Dit programma is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14 jaar tot 30 jaar die woonachtig zijn in Rotterdam-Zuid of er naar school gaan. Met MDT op Zuid krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door in te stappen op laagdrempelige (bestaande)projecten.

Jonge Vrouwen in Beweging

Het Jongerenteam van de SDD en Stichting Werkshop hebben een pilot opgezet waarbij activering en empowerment van jonge vrouwen centraal staat. Vrouwen in de bijstand vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Het risico van armoede is voor deze groep vaak reëel en de arbeidsmarktpositie is veelal ongunstig. De deelnemers moeten in zes maanden uitzicht hebben op betaald werk of beginnen met een opleiding.

MDT op Zuid

Maatschappelijke diensttijd op Zuid is een initiatief van Hart van Zuid en Stichting Werkshop. Met MDT op Zuid krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door in te stappen op laagdrempelige (bestaande)projecten.

MatchMaker

Op 1 maart 2016 is er een intensieve samenwerking gestart tussen Stichting Werkshop en Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid- Holland betreft the MatchMaker. De MatchMaker is in het leven geroepen om oud-voortijdig schoolverlater en dreigend voortijdig schoolverlaters in de regio Drechtsteden naar school, leren en werken of aan het werk te krijgen.

Wasstraat

Stichting Werkshop is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van kandidaten. In de afgelopen jaren is gebleken dat de afstand van de kandidaten tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Hierdoor wordt het steeds lastiger om kandidaten direct te bemiddelen. Vanuit Stichting Werkshop is een methodiek ontwikkeld om de kandidaten voor te bereiden op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt en hen hierin de juiste begeleiding te bieden.

Handhaving

Stichting Werkshop richt zich op het tegengaan van overlast van deze doelgroep door, via de inzet en begeleiding van onze werkmakelaar, dit wordt gedaan door deze jongeren gericht toe te leiden naar werk. De werkmakelaar is een beproeft concept dat deze zware doelgroep, die veelal in het reguliere systeem geen voet aan de grond krijgt, en vervolgens aanspreekt en hen verantwoordelijk stelt. Onze werkmakelaar spreekt hun taal en past waar nodig onorthodoxe werkwijzen toe die effectief zijn.

ESF

ESF Subsidie 2014-2020 is voor aanpak werkloosheid. Stichting Werkshop kan in de regio Drechtsteden bij het project “ Wijk naar Werk “door o.a. ESF subsidies een bijdrage leveren bij het bestrijden van werkloosheid. De gemeente Dordrecht heeft ESF-subsidie aangevraagd voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van bestrijding van werkloosheid in de arbeidsmarkt Drechtsteden. Het project ‘Wijk naar Werk’ is een van deze deelprojecten.

Heb je vragen over een van deze projecten, neem dan contact met ons op